Velg en side

Helse, miljø og sikkerhet

Vi skal forhindre skader på miljøet, og våre produkter, tjenester og leveranser skal ikke skade brukerne.

Ansatte i SINTEF Norlab arbeider sammen for å skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Vi skal forhindre skader på miljøet, og våre produkter, tjenester og leveranser skal ikke skade brukerne. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte deltar aktivt i forbedringsarbeidet. Vi bruker internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet.

SINTEF Norlabs miljøledelsesystem oppfyller kravene i ISO 14100.

HMS-politikk

Mennesket er vår viktigste ressurs. HMS handler om å utvikle et trygt arbeidsmiljø som legger til rette for personlig faglig vekst og utvikling for våre medarbeidere.

HMS-arbeidet skal fremme et sikkert og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt vern av det ytre miljø mot forurensing , og en forsvarlig behandling av avfall.

HMS-arbeidet hos oss er et delegert ansvar til alle våre medarbeidere, og er derfor integrert i våre daglige rutiner og innarbeidet på alle nivåer i organisasjonen.

Vårt HMS system er en integrert del av vårt kvalitetssystem som følger NS-EN ISO 17025 standarden.

SINTEF Norlab skal:

 • ha som mål null ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på menneske, materiell og miljø.
 • skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte
 • forhindre forskjellsbehandling grunnet kjønn, seksuell legning, funksjonshindring eller etnisk bakgrunn
 • beskytte kundenes og bedriftens bygninger og utstyr
 • forhindre skader på ytre miljø
 • sikre at våre produkter ikke skader brukerne
 • oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i morgen
 • gjennom systematisk HMS-arbeid nå driftssikkerhet og lønnsomhet gjennom sitt daglige virke
 • ikke inneha pålegg eller konflikter med norske myndigheter

Dette skal vi oppnå gjennom å:

 • Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle selskapets aktiviteter. HMS-hensyn skal overordnes andre forretningsforhold.
 • Være en god arbeidsgiver og leverandør. I all aktivitet skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp.

Vilje til samarbeid og deling av kunnskap er sentrale elementer i vårt arbeid og tenkemåte. Gjennom å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider skal selskapet sikre medvirkning og kunnskapsutnyttelse i alle prosesser vedrørende HMS.

Miljøpolitikk

SINTEF Norlab skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som ønsker å ivareta vårt ytre miljø på en best mulig måte.

Hovedlinjene i vår miljøpolitikk er:

 • Tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • Forebygge forurensning.
 • Etterstrebe ressurskonservering ved effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer.
 • Sette miljømål og overholde disse.
 • Nedfelle miljømål og miljøfokus i prosedyrer.
 • Oppmuntre våre samarbeidspartnere til å tilegne seg et miljøstyringssystem.
 • Sikre at alle ansatte blir gjort oppmerksom på de miljømessige aspekter både gjennom ny ansettelse og under opplæring i deres daglige arbeid.
 • Sørge for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre ansatte.

Utover hovedlinjene i vår miljøpolitikk skal SINTEF Norlab:

 • Vise miljøhensyn innen alle virksomhetsområdene.
 • Bevisstgjøre, informere og motivere de ansatte og våre kunder for å styrke miljøbevisstheten.
 • Forebygge forurensning.
 • Til enhver tid utøve vår virksomhet innenfor de miljømessige krav som stilles av gjeldende lover og forskrifter og andre miljømessige krav vi har sluttet oss til.