Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Utslipp til luft

Vi har som uavhengig faginstans gjennom lang tid utført akkrediterte målinger av utslipp til luft for små og store bedrifter. Virksomheter som selv overvåker sine utslipp benytter oss som uhildet kontrollinstans.

Strenge krav

Utslipp til luft omfattes av stadig strengere krav fra myndighetene. I utslippstillatelsene er det ofte gitt grenser for hvor store mengder av ulike komponenter det er tillatt å slippe ut. Måleresultatene blir sammenfattet i kortfattede og brukervennlige rapporter, der utslippene blir sammenlignet med krav i utslippstillatelsen.

SINTEF Norlab as tilbyr akkrediterte tjenester over et bredt felt innenfor utslippsmålinger. Vi som arbeider innen dette området, har lang og omfattende erfaring fra industri og offentlig næringsliv.

Tjenester

Vi bistår med prøvetaking, målinger, analyse og rapportering av bl.a. følgende parametre:

  • Gasshastighet og røykgassmengde i skorsteiner
  • Måling av støv i utslippet
  • Diffuse utslipp gjennom lanterniner
  • Måling av karbondioksid, karbonmonoksid, oksygen, svoveldioksid, nitrogenoksider, TOC og ammoniakk
  • Måling av hydrogenklorid, hydrogenfluorid, metaller og kvikksølv
  • Måling av PAH-forbindelser
  • Måling av dioksiner og PCB
  • Kalibrering av støvmålere
Norsk Akkreditering
Lars Strømsnes

Lars Strømsnes

Avdelingsingeniør

Utslipp til luft

 +47 959 69 489
lars.stromsnes

Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal